Ramme og indhold for den styrkede pædagogiske læreplan

Inden juni 2020 skal alle dagtilbud have udarbejdet og implementeret den styrkede pædagogiske læreplan. Dette arbejde er Bramdrup Børnehave også i gang med.

Læreplanen kommer til at tage udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag med flg elementer:

Barnesyn - Det at være barn har værdi i sig selv.

Dannelse og børneperspektiv - Børn skal høres og tages alvorligt som led i starten på en dannelsesproces og demokratisk forståelse.

Leg - Legen har værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af et dagtilbud.

Læring - Læring skal forstås bredt og læring sker f.eks. gennem leg, relationer, planlagte aktiviteter og udforskning af naturen og ved at blive udfordret.

Børnefællesskaber - Leg, dannelse og læring sker i børnefællesskaber, som det pædagogiske personale fastsætter rammerne for.

Pædagogisk læringsmiljø - Et trygt og stimulerende læringsmiljø er udgangspunkt for arbejdet med børns læring.

Forældresamarbejde - Et godt forældresamarbejde har fokus på at styrke både barnets trivsel og barnets læring.

Børn i udsatte positioner - Alle børn skal udfordres og opleve mestring i lege og aktiviteter.

Sammenhæng med børnehaveklassen - Sammenhæng handler bl.a. om at understøtte børns sociale kompetencer, tro på egne evner, nysgerrighed mv.

Den styrkede pædagogiske læreplan skal desuden indeholde en beskrivelse af hvordan vi i Bramdrup Børnehave tilrettelægger det pædagogiske læringsmiljø med udgangspunkt i 6 læreplanstemaer:

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Social udvikling
  3. Kommunikation og sprog
  4. Krop, sanser og bevægelse
  5. Natur, udeliv og science
  6. Kultur, æstetik og fællesskab