Sprog og kommunikation i Bramdrup Børnehave

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets nære voksne, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale. Kommunikation og sprog er centralt for at danne nye relationer, indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. Legen er vigtig som en øvebane for barnets nonverbale og verbale kommunikation, ordforråd og sætninger.  Derfor arbejder vi i Bramdrup Børnehave med at skabe gode legemiljøer, der understøtter barnets sproglige tilegnelse.

I vores hverdag er sprog et element i alle vores pædagogiske aktiviteter hvor vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer. For at sikre alle børns mulighed for at tilegne sig, samt udvikle sproget arbejder vi med følgende:

  • Vi arbejder ud fra sprogpakken, som er et struktureret tematisk sprogarbejde, hvor vi bl.a. har højtlæsning og dialogisk læsning. Det er her den voksnes rolle at stille åbnende spørgsmål til det enkelte barn.

  • Vi arbejder altid med fokus på de 6 læreplanstemaer. Struktureringen heraf gør det muligt at gå i dybden med alle temaer herunder sprog.

  • Vi bruger bøger, sang, rim og remser, som en del af dagligdagen.

  • Vi er opmærksomme på nye initiativer og henter nye materialer hjem løbende, f.eks. Læseleg.  

  • Vi samarbejder med en tilknyttet tale/høre konsulent, som vi bruger til sparring ved forskellige sproglige udfordringer. Det er også igennem tale/hørekonsulenten vi har mulighed for at låne sprogmaterialer.

Der er i Bramdrup Børnehave tilknyttet en sprogansvarlig til hver afdeling, som jævnligt er til netværksmøder/kurser for at tilegne sig den nyeste viden indenfor området. Det er den sprogansvarlige ansvar at videregive denne viden til det øvrige personale for at sikre, at alt personale er klædt på til det sproglige arbejde.